አማርኛ
Article Index
ክልል ምክር ቤት ጽህፈት ቤት፣
ተልዕኮ፣ራዕይና እሴቶች
ተግባርና ኃላፊነት
All Pages

የክልል ምክር ቤት ተልዕኮ፣ራዕይና እሴቶች

 

ተልዕኮ (Mission)

በክልሉ የተለያዩ ሕጐችን በማውጣት፣ የሕጐችን አፈጻጸም በመከታተል፣ በመቆጣጠር፣ በመመርመር የሕዝብ ውክልናን በብቃት በመወጣት የሕግ የበላይነት የተረጋገጠበትና መልካም አስተዳደር የሰፈነበት ክልል ለመገንባት በቁርጠኝነት መሥራት ነው፡፡

ራዕይ (Vission)

2017 / የክልሉ ሕዝብ የልማት፣የዴሞክራሲ ስርዓትና መልካም አስተዳደር በላቀ ደረጃ ተጠቃሚ ሆኖ ማየት፡፡

እሴቶች /values/

1. የሕግ የበላይነትን እናከብራለን

2. ሕገ-መንግሥታዊ መብቶችን እናከብራለን፣

3. ተጠያቂነት፣ግልፀኝነትና አሣታፊነት አሠራር እንዘረጋለን፣

4. የሕዝቡን ጥቅምና መብት እናስቀድማለን፣

5. ራዕያችንን እውን ለማድረግ በቁርጠኝነት እንሠራለን፣

6. ሙስኝነትና ብልሹ አሠራርን እንታገላለን፣

የምክር ቤቱ፣ የቋሚ ኮሚቴዎችና የጽ/ቤቱ ተግባርና ኃላፊነት

የምክር ቤቱ ስልጣንና ተግባር

የክልሉ ምክር ቤት በተሻሻለዉ የክልሉ ህገ-መንግስት አንቀጽ 49 መሰረት የክልሉ ህግ አውጭ አካልና በዉስጥ ጉዳዮች ከፍተኛ የፖለቲካ ሥልጣን ባለቤት ሲሆን በህዝቡ የተጣለበትን ከፍተኛ ኃላፊነት ለመወጣት የሚከተሉት ተግባራት ተለይተዉ ተሰጥተዉታል፡፡

· የፌዴራሉን ህገ-መንግስትና ሌሎችን ህጎችን የማይፃረር ልዩ ልዩ ህጎችን ያወጣል፣

· የህዝቡን ብዛት፣ የክልሉን ስፋትና ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴን ግምት ውስጥ በማስገባት በክልሉ ውስጥ ተጨማሪ የአስተዳደር እርከኖችን ወይም የራስን በራስ አስተዳደር አካባቢዎችን በህግ ያቋቁማል፣

· የፌዴራል መንግስት ስልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ ከአጎራባች ብሄራዊ ክልላዊ መንግስታት ጋር የሚያደርጉ ስምምነቶችን ያፀደቃል፣

· የራሱን አፈ-ጉባኤና ምክትል አፈ-ጉባኤ ይመርጣል፤ ለምክር ቤቱ ስራ የሚያሥፈልጉትን ቋሚና ጊዜያዊ ኮሚቴዎችን ይሰይማል፤

· ከምክር ቤቱ አባላት መካከል ርዕስ መስተዳደሩን በምርጫ ይሰይማል፤ በርዕስ መስተዳደሩ አቅራቢነት ክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት አባላት ሹመት ያጸድቃል፤

· በርዕሰ መስተዳድሩ አቅራቢነት የክልሉን ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት፣ ምክትል ፕሬዝዳንት፤ ዋና ኦዲተሩንና ምክትል ዋና ኦዲተሩን ይሾማል፣

· የክልሉ ጠቅላይ /ቤት፤ከፍተኛና የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶችን ያቋቋማል፤ዳኞችን ይሾማል፣

· የኦዲትና ሌሎችንም የቁጥጥር አካላትን ያቋቁማል፤

· የክልሉን ሠላምና ፀጥታ ለመጠበቅ የሚያስፈልጉ መመሪያዎችን ያወጣል፤ የፀጥታንና የፖሊስ ኃይሎችን ያቋቁማል፤

· ክልሉን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፕሮግራሞችን ያፀድቃል፤

· የክልሉን የገቢ ምንጮችን የሚመለከቱ ህጎችን ያወጣል፤ የክልሉን በጀት ለብሄረሰብ ምክር ቤቶች፣ ለአስተዳደራዊ እርከኖችና ወረዳዎች በመቀመር ይመድባል፤ መርምሮ ያፀድቃል፡፡

· ለማህበራዊ አገልግሎት መስፋፋት፤ ለኢኮኖሚ ልማት መፋጠንና ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ አስፈላጊ የሆኑ ተቋማትን ያቋቁማል፤

· ለክልሉ መንግስት በተከለለው የገቢ ምንጭ በክልሉ ውስጥ የግብርና ታክሲ ይጥላል፤

· የክልል መስተዳደሩን ሰራተኛ አስተዳደርና የስራ ሁኔታዎችን በተመለከተ ህግ ያወጣል፤

· ለክልሉ መንግስት በተሠጠዉ ስልጣን መሰረት የአስችኳይ ጊዜ አዋጅ ያወጣል፤

· የሀገሪቱንና ክልሉ ህግጋተ መንግስታት አዋጆችና ሌሎች ህጎችን በክልሉ ውስጥ ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችሉ ዝርዝር ማስፈፀሚያ ደንቦችን ያወጣል፤

· የክልሉን ርዕስ መስተዳደሩና ሌሎችንም የክልሉ መንግስት ባለስልጣናት ለጥያቄ ይጠራል፤ የአስፈፃሚውን አካል አሰራር ይመረምራል፡፡ 
ከተለያዩ የመንግስት አካላት ጋር በምን መልኩ መገናኘት ይመርጣሉ?