አማርኛ
Article Index
ክልል ምክር ቤት ጽህፈት ቤት፣
ተልዕኮ፣ራዕይና እሴቶች
ተግባርና ኃላፊነት
All Pages

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት ክልል /ቤት የክልሉ መንግስት ህግ አውጭ አካል ከፍተኛ የስልጣን ባለቤት መሆኑ በተሸሻለው የክልሉ ሕገ-መንግስት አንቀጽ 49 ንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 በተገለጸው መሰረት /ቤቱ 99 መቀመጫዎች እንዲኖሩት ሆኖ ተደራጅቷል፡፡

በዚህ መሠረት /ቤቱ የክልሉን የሠላም፣ልማት፣መልካም አስተዳደርና የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ሂደት የሚያሳልጡ ሕጐችን ማውጣት፣ በየደረጃው ያሉ የመንግሥት አስፈጻሚ አካላት ዕቅድ አፈፃፀምን መከታተልና መቆጣጠር፣ የሕዝብ ውክልና ኃላፊነትን በተገቢው ሁኔታ መወጣት እና የክልሉን መንግሥት የዕለት ከዕለት ተግባራት የሚያስተባብሩ ብሎም የሚመሩ የሥራ ኃላፊዎችን ሹመትና ከሹመት የመነሳት ጥያቄ መርምሮ ውሣኔ ማሳለፍን ጨምሮ ሌሎች ተግባትን ያከነውናል፡፡

ከእነዚህ ዓበይት ተግባራት ጐን ለጐንም የም/ቤቱን አባላትና አካላት /ቤታዊ ግንዛቤ የማስፋት፤ በአሠራር ሥርዓቱ መሠረት በሥልጣን ገደቡ ውስጥ የሚወድቁ የሕዝብ አቤቱታዎችንና ቅሬታዎችን በመቀበል በሚመለከታቸው አካላት በኩል ምላሽ እንዲያገኙ የማድረግ፤ የተዋረድ /ቤቶችን አፈፃፀም በቅርበት የመከታተልና የማጠናከር፤ ብሔራዊ በዓላትን በተለይም የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች እንዲሁም የሰንደቅ ዓላማ ቀን በዓላትን በበላይነት የማስተባበርና የመምራት ኃላፊነቶች እየተወጣ ይገኛል፡፡

ምክርቤቱ የተለያዩ ሕጐችን በማውጣት፣ የአስፈፃሚውንም ሆነ የዳኝነት አካሉን አሠራር በመከታተል፣ በመቆጣጠርና ተገቢውን የማስተካከያ አቅጣጫ በመስጠት ዕቅዶቻቸው በሕዝብ የላቀ ተሳትፎ ከግብ እንዲደርሱ ከማስቻልና እንደ ክልል ግልፀኝነትና ተጠያቂነት የሰፈነበት የአሠራር ሥርዓት ለማስፈን የሚደረገውን ጥረት ከማፋጠን ባለፈ የክልሉን ሕዝብ ቀጥተኛ ተሳታፊነትና ፍትሐዊ ተጠቃሚነት በማሳደግ ረገድ እንዲሁም በሥራ ክንውን ወቅት ያጋጠሙትን ዓበይት ተግዳሮቶችና በቀጣይ ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ ጉዳዮች ይመለከታል ጉባኤ ላይ ቀርበው እንዲፀዲቁ ያደርጋል፡፡

ክልሉ በየዕቅድ ዘመኑ አስፈጻሚው አካል፣የጣላቸውን ግቦች ለማሳካት፣ ስኬቶቹንም ዳር ለማድረስ፣ የሕዝቡን የሠላም፣ የልማትና የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ተሳታፊነትና ፍትሐዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የሚያስችል አስተዋጽዖ በማበርከት ልማትን ለማፋጠን ይተጋል፡፡

 

  
ከተለያዩ የመንግስት አካላት ጋር በምን መልኩ መገናኘት ይመርጣሉ?